Wykorzystywanie cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu optymalizacji jej funkcjonalności i zapewnienia komfortu użytkowania. Strona używa również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Więcej informacji można uzyskać w naszej
"Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych"
oraz
"Warunkach korzystania ze stron internetowych".

Zamknięcie okienka oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SEWFALOWNIKI

 

I. Regulacje ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów stosowane są do wszystkich transakcji zawieranych w ramach sprzedaży SEWfalowniki.

2. Sprzedaż w ramach SEWfalowniki przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców.

3. Przedsiębiorca składający ofertę w ramach SEWfalowniki w zamian za upusty cenowe akceptuje stosowanie jedynie niniejszych postanowień wyłączając tym samym reżim innych ogólnych warunków oraz akceptując wyłączenie normy z art. 3844 § 1 k.c.

II. Zawarcie Umowy

1. Ogłoszenie znajdujące się na stronie internetowej stanowi - stosownie do treści art. 71 k.c. - zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Przedsiębiorca zainteresowany zakupem towaru znajdującego się na stronie internetowej SEWfalowniki składa na znajdującym się na niniejszej stronie formularzu ofertę zawarcia umowy na warunkach wynikających z niniejszych OWU oraz za cenę wynikającą ze znajdującego się na stronie internetowej cennika.

3. Oferta zostaje złożona z chwilą dotarcia oświadczenia osoby mogącej składać oświadczenia woli w imieniu przedsiębiorcy do siedziby SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. Oferta wiążę składającego ją przedsiębiorcę przez okres 7 dni.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej wyraźnej akceptacji przez SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o., a SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji oferty bez podania przyczyny wyłączając stosowanie domniemania z art. 682 k.c. Oferentowi nie przysługują z powodu nie zawarcia umowy żadne roszczenia, w szczególności odszkodowawcze.

5. W przypadku gdy oferta odbiega od warunków sprzedaży SEWfalowniki nie zostanie ona zaakceptowana i będzie traktowana jako bezskuteczna. Przedsiębiorca lub inny podmiot wówczas może podjąć negocjacje zmierzające do zawarcia umowy na innych zasadach.

III. Towary objęte sprzedażą SEWfalowniki

1. Towary, które przedsiębiorcy mogą nabyć w ramach sprzedaży SEWfalowniki zostały umieszczone na stronie internetowej www.sew-falowniki.pl.

2. SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. gwarantuje, że towary które przedsiębiorcy mogą nabyć w ramach sprzedaży SEWfalowniki , są pełnowartościowe, wykonane z materiałów najwyższej jakości i udzielana jest na nie gwarancja na zasadach zawartych w „Warunkach gwarancji”.
SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. stosownie do treści art. 558 k.c. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytuły rękojmi. Wyłączona zostaje również możliwość zwrotu towaru.

3. Przedsiębiorca składając ofertę dokonuje wyboru towaru na własne ryzyko, kierując się wyłącznie opisem towaru zawartym na stronie internetowej oraz w siedzibie SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

4. SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do towarów objętych specjalną ofertą cenową nie zapewnia standardowej obsługi sprzedażowej,
a w szczególności nie udziela porad i wskazówek, nie zapewnia obsługi asystenta, jak również nie organizuje szkoleń co do warunków i sposobu ich użytkowania czy optymalnego zastosowania etc. SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. udostępnia jedynie wszystkie informacje w opisie towaru na stronie internetowej oraz w „Katalogu produktów” dołączając do towaru konieczną dokumentację.

5. Z chwilą złożenia oferty przedsiębiorca akceptując niniejsze warunki wybiera towar na swoją odpowiedzialność i ryzyko.

IV. Cena i warunki płatności

1. W ramach sprzedaży SEWfalowniki przedsiębiorca może nabyć towar wyłącznie za cenę określoną na stronie internetowej www.sew-falowniki.pl. Cena ta nie uwzględnia podatku VAT. Zostaje ona dodatkowo potwierdzona w ofercie i w akceptacji oferty.

2. Rozliczenie następuje w złotych polskich, o ile strony nie postanowią inaczej. Przeliczanie następuje według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, publikowanego na www.nbp.pl.

3. Podstawową formą zapłaty jest przelew na rachunek SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. Inne formy płatności wymagają wcześniejszego uzgodnienia między stronami.

4. Zapłata za dostarczony towar powinna nastąpić w terminie ustalonym przez strony i wskazanym w ofercie i akceptacji oferty.

5. Jeżeli opóźnienia w zapłacie za dostarczane towary powtarzają się SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. niezależnie od prawa żądania ustawowych odsetek za opóźnienie, przysługuje prawo:

a) postawienia wszystkich należności za dostarczone towary w stan natychmiastowej wymagalności,

b) realizowania dostaw tylko po uregulowaniu zaległych płatności i po dokonaniu przez kupującego przedsiębiorcę przedpłaty w ustalonej przez SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. wysokości,

c) naprawienia wyrządzonej SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. szkody,

d) odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy strony mają obowiązek zwrócić sobie wzajemnie to co od siebie otrzymały. Przedsiębiorca udziela SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. pozwolenia na wejście do pomieszczeń swojej firmy w czasie zwykłych godzin pracy i na ponowne objecie towarów w posiadanie.

7. W razie odzyskania przedmiotu sprzedaży SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. ma prawo domagać się od kupującego przedsiębiorcy stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie,

8. Uprawnienia wskazane powyżej przysługują SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. również w przypadku gdy poweźmie informację o ryzyku niewypłacalności drugiej strony.

9. SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. w ramach sprzedaży SEWfalowniki uwzględnia wszystkie ulgi udzielane swoim stałym kontrahentom.

10. Z uwagi na uproszczony charakter sprzedaży SEWfalowniki strony wyłączają prawo przedsiębiorcy do potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnością SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. powstałą w ramach sprzedaży SEWfalowniki, jak też prawo zwrotu towaru.

V. Wydanie towaru

1. Wydanie towaru następuje w terminie wskazanym w ofercie i jej akceptacji w magazynie SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o., z chwilą faktycznego wydania bezpośrednio kupującemu przedsiębiorcy lub - w celu dostarczenia na miejsce przeznaczenia - przewoźnikowi.

2. Strony mogą ustalić, iż SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. za odpłatnością przewiezie towar na miejsce wskazane przez kupującego przedsiębiorcę, przy czym przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt rozładunek towaru w miejscu dostawy.

3. W każdym przypadku decyzja dotycząca ewentualnego ubezpieczenia towaru na czas przewozu i koszt tego ubezpieczenia obciążają kupującego przedsiębiorcę.

4. W chwili wydania towaru kupujący przedsiębiorca zobowiązany jest sprawdzić towar - pod względem jakościowym i ilościowym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na ewentualne wady i braki w terminie późniejszym. Stwierdzenie przez kupującego przedsiębiorcę istnienia nieznacznej wady w chwili odbioru nie może być powodem odmowy przyjęcia towaru.

5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego przedsiębiorcę z chwilą wydania towaru lub jego części, przy czym jeżeli dostawa towaru jest opóźniona z przyczyn leżących po stronie kupującego przedsiębiorcy, to wówczas ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na przedsiębiorcę z chwilą przygotowania towaru do wysyłki, o czym SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. powiadamia kupującego przedsiębiorcę.

VI. Zastrzeżenie prawa własności

1. SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. zastrzega, iż prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na kupującego przedsiębiorcę po spłaceniu całej należności.

2. W przypadku braku zapłaty w ustalonym terminie, SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. ma prawo wystąpienia do kupującego przedsiębiorcy z żądaniem wydania przedmiotu umowy, co do którego przysługuje mu prawo własności.

3. SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. ma prawo, w przypadku odebrania przedmiotu umowy od kupującego przedsiębiorcy, żądania wynagrodzenia za zużycie bądź uszkodzenie przedmiotu umowy.

VII. Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na dostarczone towary, zgodnie z warunkami gwarancji zamieszczonymi na stronie internetowej www.sew-eurodrive.pl pod adresem https://www.sew-eurodrive.pl/media/sew_eurodrive/pdf/owg.pdf

2. W przypadku stwierdzenia wady kupujący przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. w jakiejkolwiek dostępnej formie (e-mail, telefon, sms), a następnie o natychmiastowe potwierdzenie tej informacji w formie pisemnej.

3. W przypadku ujawnienia wad dostarczonego towaru SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. może według własnego wyboru usunąć wadę lub dostarczyć inny wolny od wad towar. Kupujący przedsiębiorca zobowiązany jest do zagwarantowania potrzebnego czasu i warunków dla usunięcia wady lub dostarczenia towaru wolnego od wad. Tylko w nagłych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa lub obrony przed niewspółmiernie wielkimi szkodami i tylko po uzyskaniu wyraźniej zgody SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. kupujący przedsiębiorca ma prawo usunąć wadę na własną rękę lub za pomocą osób trzecich i żądać od SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. zwrotu poniesionych z tego tytułu koniecznych wydatków.

4. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady nie obejmują szkód powstałych wskutek niewłaściwego lub sprzecznego z przeznaczeniem i instrukcjami obsługi użytkowania; wadliwego montażu i uruchomienia, przeciążania, naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych, stosowania nieodpowiednich środków eksploatacyjnych czy eksploatacji w niewłaściwych warunkach otoczenia.

5. Strony wyłączają, na podstawie art. 558 kc odpowiedzialność SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za dostarczony przez niego towar. Wyłączona zostaje także możliwość zwrotu towaru.

6. SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wobec kupującego przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powstałe jedynie w sposób umyślnie zawiniony przez SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

VIII. Kary umowne

Jeśli powstanie zwłoka w dostarczeniu towaru po stronie SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. i z tego tytułu kupujący przedsiębiorca poniesie szkody, to jest on uprawniony do żądania ryczałtowego odszkodowania tytułem zwłoki, które wynosi 0,5% za każdy ukończony tydzień zwłoki, łącznie jednakże nie więcej niż 5% ceny za część dostawy lub świadczenia, która z powodu zwłoki uniemożliwiła rozpoczęcie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez przedsiębiorcę w związku zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży jest SEW-EURODRIVE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000079236), dane kontaktowe: tel: +48 42 293 00 00 adres e-mail: rodo@sew-eurodrive.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez przedsiębiorcę zgodnie z następującymi zasadami:

a) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) dane będę przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;

c) dane mogą być przekazywanie podmiotom, które są upoważnione do otrzymywania przekazanych danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pracownikom administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotowi dominującemu administratora tj. SEW INDUSTRIEBETEILIGUNGS GMBH z siedzibą w Bruchsal, Republika Federalna Niemiec, zaufanym partnerom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, wsparcia technicznego lub podobne;

d) dane będą przechowywane w okresie 5 lat ok końca roku, w którym zawarto umowę sprzedaży;

e) osoba przekazująca dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do zgłoszenia żądania przeniesienia danych;

f) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

g) podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy – w niektórych przypadkach brak podania danych może uniemożliwić zawarcie umowy. 

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory dotyczące umowy rozwiązywane będą przez strony na drodze ugodowej. W przypadku braku porozumienia między stronami-sądem właściwym dla rozpoznania sporu będzie sąd właściwości miejscowej SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. – Oddział w Tychach.

3. W każdym przypadku - również sprzedaży towarów za granicę - strony obowiązuje prawo polskie.

 

Prezes Zarządu - Tomasz Wieland